Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Εισαγωγή στην Παιδαγωγική » Γενική Παρουσίαση - πληροφορίες μαθήματος

Γενικές πληροφορίες μαθήματος

Γενικοί στόχοι:

Εισαγωγή στις θεµελιώδεις έννοιες της Παιδαγωγικής επιστήµης µέσα από τη διαχρονική της εξέλιξη. Κατανόηση του αντικειµένου της Παιδαγωγικής και των βασικότερων θεωριών της µαζί µε την επιστηµολογική τους προέλευση. Παρουσίαση των σκοπών και των ορίων της αγωγής, των θεσµών και των µορφών οργάνωσής της, καθώς και τη σχέση της Παιδαγωγικής µε τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήµες.

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις.

Θεµατικές ενότητες:

Αντικείµενο, εξέλιξη και στόχοι της Παιδαγωγικής.

• ∆οµικά γνωρίσµατα και βασικές προϋποθέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας.

• Σκοποί και µέσα αγωγής και µάθησης.

• Παιδαγωγικές οµάδες και εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

• Προέλευση και ιστορική εξέλιξη του σχολείου.

• Κωνικές λειτουργίες του σχολείου και σχολική κοινωνικοποίηση.

• Το έργο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

• Μαθητής: µάθηση και ψυχική εξέλιξη.

• Η σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα.

• Μεταρρυθµίσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

• Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την Αγωγή στην Εκπαίδευση. Επισημάνσεις στης Εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα: Διάδραση.

• Ξωχέλλης, Π. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεµελιώδη προβλήµατα της παιδαγωγικής επιστήµης. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.

• Ξωχέλλης, Π. (1999). Παιδαγωγική του σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.

• Κρίβας, Σ. (1999). Παιδαγωγική επιστήµη: Βασική θεµατική. Αθήνα: Gutenberg.