Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Αθλητική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση στην Α/θμια Εκπαίδευση » Γενική παρουσίαση - πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες μαθήματος

Γενικοί στόχοι μαθήματος: Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις συνιστώσες του παιδαγωγικού έργου του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και του προπονητή, να εξοικειωθούν µε τις θεµελιώδεις απόψεις της Παιδαγωγικής για το φαινόµενο της πραγµατοποίησης σωµατικών ασκήσεων και να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να µπορούν να υλοποιούν στόχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σύµφωνα µε τις γενικές και ειδικές παιδαγωγικές αρχές. Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αθλητικής Παιδαγωγικής οι φοιτητές/τριες πραγµατοποιούν διδακτική εξάσκηση σε δηµοτικά σχολεία.

Αξιολόγηση: Εξετάσεις, εργασία στη διδακτική εξάσκηση.

Θεµατικές ενότητες:

• Αντικείµενο, εξέλιξη και στόχοι της Αθλητικής Παιδαγωγικής.

• Θέση της Φυσικής Αγωγής στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

• Σκοποί και στόχοι Φυσικής Αγωγής.

• Σωµατική ανάπτυξη των µαθητών. • Κινητική ανάπτυξη των µαθητών.

• Σχεδιασµός και προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής.

• Αξιολόγηση των µαθητών και του εκπαιδευτικού έργου.

• Προσωπικότητα του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

• Η πειθαρχία στη Φυσική Αγωγή.

• Αγωγή υγείας στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής.


Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  • Χατζηχαριστός ∆. (2003). Σύγχρονο Σύστηµα Φυσικής Αγωγής. Από τη θεωρία στην πράξη. Αυτοέκδοση.  Αθήνα.
  • Armour, K. (2013). Sport Pedagogy. An introduction for teaching and coaching. London and New York: Routledge.
  • Ennis, C. (Ed.) (2016). Routledge handbook of physical education pedagogies. Routledge.