Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" » Μαθήματα Παιδαγωγικού πεδίου » Σεμινάριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής

639 ΚΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Φ.Α. (3 δ.μ., 7 ECTS)

Σκοπός - Η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με κάθε είδους μελέτη και εμπειρική εξέταση, όπως ανασκόπηση, μετά-ανάλυση, περιγραφική, συγκριτική και πειραματική έρευνα σε εξειδικευμένα θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής, τα οποία δημοσιεύονται στα πλέον έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Οργάνωση - Σε κάθε φοιτητή ανατίθεται η ανασκόπηση και η παρουσίαση ενός αριθμού επιστημονικών άρθρων από το πιο έγκριτα περιοδικά. Κατά την παρουσίαση, ο φοιτητής περιγράφει συνοπτικά και σχολιάζει κριτικά το άρθρο ως προς το πρόβλημα, τη θεωρία, τη βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία, την επεξεργασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Αξιολόγηση - Για την αξιολόγηση στο σεμινάριο της Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει και να συγγράψει τρεις εργασίες, τις οποίες θα παραδώσει τυπωμένες στον διδάσκοντα. Η έκταση του κειμένου θα είναι μεταξύ 3000 και 4000 λέξεων συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Τα κριτήρια βαθμολογίας θα είναι: (α) η επαρκής κάλυψη της προτεινόμενης και πρόσθετης βιβλιογραφίας, (β) η κριτική ανάλυση του θέματος