Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" » Μαθήματα Παιδαγωγικού πεδίου » Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής

640 ΚΑ - ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙ- ΚΗΣ Φ.Α. (3 δ.μ, 7 ECTS)

Σκοπός - Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μαθαίνει να προετοιμάζει και να παρουσιάζει μια αυτοτελή επιστημονική εργασία στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Διαδικασία - Η απόκτηση των γνώσεων και εμπειριών γίνεται μέσα από στενή συνεργασία του επιβλέποντα καθηγητή με τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ατομική βάση. Στην αρχική φάση προσδιορίζεται και οριοθετείται το θέμα που θα διερευνηθεί. Σε επόμενη φάση ο επιβλέπων καθηγητής μαθαίνει στον φοιτητή τον τρόπο προσέγγισης των κέντρων τεκμηρίωσης. Στην τελική φάση ο φοιτητής επεξεργάζεται και οργανώνει το υλικό του για παρουσίαση.

Προτεινόμενα επιστημονικά περιοδικά - British Journal of Teaching Physical Education, Education for Health, Educational Review, European Journal of Physical Education (Physical Education and Sport Pedagogy), European Physical Education Review, International Journal of Physical Education, International Review of Education, Journal of Teaching in Physical Education, Physical Education and Sport Pedagogy, Quest, Sport, Education and Society, Sport Science Review, Studies in Physical Culture and Tourism, Research Quarterly for Exercise and Sport, Teachers and Teaching: Theory and Practice, Teaching and Teacher Education, The Physical Educator, Journal of Sport Sciences.

Αξιολόγηση - περατώνεται με την κατάθεση της ερευνητικής πρότασης.