Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" » Μαθήματα Παιδαγωγικού πεδίου » Ειδικά Θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής

638 ΚΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Φ.Α. (3 δ.μ., 7 ECTS)

 Σκοπός - Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την Αθλητική Παιδαγωγική και τη Διδακτική και που συμπληρώνουν το γνωστικό αντικείμενο.

Θεματικές ενότητες

1. Αγωγή υγείας στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής (Health education in the context of Physical Education)

2. Ανάλυση της διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (Analyzing Physical Education & Sport Instruction)

3. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής (Information and Communication Technologies (ICT) in Physical Education)

    3.1. Βασικές χρήσεις των ΤΠΕ (Basic uses of ICT) (Using word, powerPoint, excel, photographs, audio, internet)

    3.2. Προχωρημένες χρήσεις των ΤΠΕ (Advanced uses of ICT) (Using digital cameras, digital video, using editing software, developing your own intranet)

    3.3. Δημιουργικές χρήσεις των ΤΠΕ (Creative uses of ICT) (Using software to support learning, being creative with video)

    3.4. Επεξεργασία video (Video editing)

    3.5. Τεχνολογία μετρήσεων (Measurement Technology)

    3.6. Πολυμέσα διδασκαλίας (Multimedia)

    3.7. Εκπαιδευτικό λογισμικό (Educational Software)

4. Διατήρηση της ισότητας στη Φυσική Αγωγή (Equity issues in Physical Education)

5. Συγκριτική Φυσική Αγωγή (Comparative Physical Education)

6. Διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής (Interdisciplinary curriculum in Physical Education)

7. Πολύ-πολιτισμικότητα και «ιδιαίτερες» ομάδες μαθητών στη Φυσική Αγωγή (Multicultural & diversity issues in Physical Education)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Cone, T.P., Werner, P., Cone, S.L., & Woods, A.M. (1998). Interdisciplinary teaching through physical education. Champaign, IL: Human Kinetics.
  • Cooper, J.O., Heron, T.E., & Heward, W.L. (2007). Applied behavior analysis (second edition). USA: Pearson Prentice
  • Hall. Darst, P., Zakrajsek, D., & Mancini, V. (1989). Analyzing physical education and sport instruction. Champaign, IL: Human Kinetics Books.
  • Hellison, D. R., & Templin, T.J.(1991). A Reflective approach to teaching physical education. Champaign, IL:. Human Kinetics.
  • Mohnsen, B. (1995). Using technology in physical education. Champaign, IL: Human Kinetics.
  • Pate, R., & Hohn, R. (1994). Health and fitness through physical education. Champaign, IL:. Human Kinetics.