Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" » Μαθήματα Παιδαγωγικού πεδίου » Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής

520 ΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (5 δ.μ., 7 ECTS)

Σκοπός - Η προετοιμασία επιστημόνων για αυτοδύναμη έρευνα στην προετοιμασία ειδικών της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, τη διδασκαλία της και τα αναλυτικά προγράμματα.

Θεματικές ενότητες

1. Ταυτότητα της Αθλητικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Φυσικής Αγωγής (Identity of Sport Pedagogy and Didactics of Physical Education)

2. Μέθοδοι έρευνας στην Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής (Research methods in Sport Pedagogy and Didactics of Physical Education)

3. Αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής (Physical Education curriculum)

4. Αποτελεσματική διδασκαλία στη Φυσική Αγωγή (Effectiveness in Phys. Education)

5. Η προπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικών της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητι- σμού (Physical Education Teacher Education -PETE)

6. Πρακτική άσκηση φοιτητών Φυσικής Αγωγής - Αθλητισμού (Teaching practice in Physical Education)

7. Διδακτικές ανησυχίες μελλοντικών και εν ενεργεία καθηγητών Φυσικής Αγωγής-Αθλητισμού (Teaching concerns of prospective and active physical educators)

8. Επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Professional development of Physical Education teachers)

9. Μέθοδοι διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή (Teaching methods in Physical Education)

10. Διαχείριση και έλεγχος σχολικής τάξης (Management & Class control)

11. Αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών στη Φυσική Αγωγή (Evaluating children in Physical Education)

12. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Evaluation of effectiveness of Physical Education teachers)

Αξιολόγηση 

Εργασίες (50%), γραπτή εξέταση (50%).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Barrette, G., Feingold, R., Rees, C. R., & Pieron, M. (eds) (1987). Myths, models & methods in sport pedagogy. Champaign, IL: Human Kinetics. 
  • Ζουνχιά, Κ. (2008). Επαγγελματική Κοινωνικοποίηση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 
  • Kirk, D., MacDonald, D. & O’ Sullivan, M. (2006). Handbook of Physical Education. Sage Publications.
  • Richardson, V. (2001). Handbook of Research on Teaching (Fourth Edition). Washington: AERA
  • Silverman S. J., & Ennis, C. D. (Eds.) (2003). Student learning in physical education. Applying research to enhance instruction. Champaign, IL: Human Kinetics.
  • Xατζηχαριστός, Δ. (2003). Σύγχρονο σύστημα Φυσικής Αγωγής. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.